Skip to main content

Warunki użytkowania (z dnia 15.01.2018 r.)

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania (zwanymi dalej Umową). Korzystanie z Usług (według definicji poniżej) oznacza zgodę na przestrzeganie warunków Umowy. Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszej Umowy i zachowanie jej na przyszłość. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Umowy w sposób opisany poniżej. Niniejsza Umowa zostaje zawarta między Tobą (zwanym dalej Użytkownikiem) a Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. (dalej oznaczaną przez pojęcia Spółka, my, nasz) i dotyczy Twojego korzystania z niniejszej witryny internetowej (Witryny) lub aplikacji mobilnej (Aplikacji), przez którą uzyskujesz dostęp do niniejszej Umowy (Witryna i Aplikacja są zwane łącznie Usługami).

NINIEJSZA WYTRYNA I APLIKACJA NIE JEST PRZEZNACZONA DO UŻYTKU DLA OSÓB PONIŻEJ 13. ROKU ŻYCIA. OSOBY W WIEKU PONIŻEJ 13. ROKU ŻYCIA NIE MOGĄ KORZYSTAĆ Z WITRYNY/APLIKACJI ANI PRZEKAZYWAĆ SPÓŁCE INFORMACJI POZWALAJĄCYCH NA IDENTYFIKACJĘ. UŻYTKOWNICY W WIEKU 13 LUB WIĘCEJ LAT, JEDNAK NIEMAJĄCY JESZCZE ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA UMOWY, POWINNI SKONSULTOWAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ Z RODZICEM LUB OPIEKUNEM PRAWNYM W CELU UPEWNIENIA SIĘ, ŻE ZARÓWNO UŻYTKOWNIK, JAK I JEGO RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY, ROZUMIEJĄ POSTANOWIENIA UMOWY. JEŚLI WITRYNA OFERUJE MOŻLIWOŚĆ NABYWANIA PRODUKTÓW LUB USŁUG, MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z TEJ FUNKCJONALNOŚCI JEST OGRANICZONA DO UŻYTKOWNIKÓW PEŁNOLETNICH.

JEŚLI UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z USŁUG W IMIENIU LUB NA RZECZ JAKIEJKOLWIEK ORGANIZACJI, Z KTÓRĄ JEST ZWIĄZANY, AKCEPTUJE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY ZARÓWNO W IMIENIU WŁASNYM, JAK I TEJ ORGANIZACJI I POTWIERDZA, ŻE MA ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ DO ZAWARCIA NINIEJSZEJ UMOWY W IMIENIU TEJ ORGANIZACJI. W takim wypadku odniesienia do Użytkownika w niniejszej Umowie będą dotyczyć zarówno Użytkownika, jak i tej organizacji.

1. Prawo do wprowadzania zmian. Spółka zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany treści Umowy z uzasadnionych powodów (np. konieczności wynikającej ze zmian obowiązującego prawa) przy dochowaniu obowiązku powiadamiania użytkowników o wprowadzonych zmianach w rozsądny sposób oraz udostępnienia zmienionej Umowy poprzez Usługi. Wszelkie zmiany nie będą miały zastosowania do sporów wynikłych przed datą publikacji zmienionej Umowy lub publikacji innego powiadomienia o zmianach. Korzystanie Użytkownika z Usług po wprowadzeniu zmian będzie rozumiane jako jego wyrażenie zgody na zmiany. O dacie ostatniej zmiany niniejszej Umowy informuje dopisek „z dnia” powyżej.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy, Spółka może w każdej chwili i bez ponoszenia odpowiedzialności zmodyfikować wszystkie lub część Usług lub zaprzestać ich świadczenia z uzasadnionych powodów (np. zmian w obowiązującym prawie, potrzeby ochrony witryny lub aplikacji mobilnej albo konieczności wprowadzenia istotnych poprawek i ulepszeń technicznych); a także pobierać i modyfikować opłaty za korzystanie z Usług w rozsądnym zakresie lub rezygnować z pobierania tych opłat; oraz oferować dodatkowe możliwości i promocje części lub wszystkim Użytkownikom według własnego uznania. Spółka wykorzysta odpowiednie środki, aby powiadomić Użytkowników o (i) wszelkich modyfikacjach mających istotny niekorzystny wpływ na korzystanie z Usług jako całości, oraz (ii) każdym istotnym wzroście opłat pobieranych za korzystanie z Usług.

2. Dane przekazywane przez Usługi. Zarządzanie danymi przekazywanymi przez Usługi przebiega zgodnie z Polityką prywatności, w tym Polityką cookies (dokumenty te można znaleźć w sekcji Polityka prywatności). Użytkownik zapewnia, że wszystkie przekazywane dane są poprawne i kompletne, a także aktualizowane w razie potrzeby poprzez formularz znajdujący się w sekcji Kontakt na Witrynie.

Użytkownik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak poprawności przekazanych danych.

We will have no liability arising from your failure to provide accurate information

3. Zgodność z prawem. Usługi mogą być niedostępne lub niezgodne z przepisami w niektórych systemach prawnych. Użytkownik korzysta z Usług na własne ryzyko i zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących praw, zasad i regulacji podczas korzystania z nich. Spółka ma prawo w każdej chwili ograniczyć lub zablokować dostępność Usług, w części lub całości, osobom lub lokalizacjom według własnego uznania z uzasadnionych powodów (np. przestrzegania stosownych przepisów prawa i wymogów władz, ochrony bezpieczeństwa Witryny lub aplikacji mobilnej albo konieczności wprowadzenia istotnych poprawek i ulepszeń technicznych).

4. Prawidłowe użytkowanie i reguły postępowania Użytkownik nie będzie:

 • Udostępniać przez publikowanie postów, transmisję treści lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystujący Usługi lub związany z nimi materiałów: (a) o charakterze gróźb, szykan, dyskredytacji, hejtu, zastraszania albo materiałów w inny sposób naruszających prawa i godność innych osób; b) o charakterze oszczerstw, zniesławienia lub oszustw; c) o charakterze obscenicznym, nieprzyzwoitym, pornograficznym lub w inny sposób niedopuszczalnym; oraz d) chronionych przez prawo autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawo do wizerunku, prawo ochrony danych osobowych oraz jakiekolwiek inne prawo własności bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela.
 • Udostępniać przez publikowanie postów, transmisję treści lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystujący Usługi lub związany z nimi: wirusów, robaków komputerowych, trojanów, treści Easter egg, bomb czasowych, oprogramowania spyware ani innych kodów komputerowych, plików lub programów, które są lub potencjalnie mogą być szkodliwe, inwazyjne lub przeznaczone do uszkodzenia, przejęcia lub monitorowania wykorzystywania sprzętu komputerowego, sprzętu innego rodzaju lub oprogramowania (nazywanych zbiorowo Wirusami).
 • Wykorzystywać Usług do jakichkolwiek celów komercyjnych, w tym do własnych celów komercyjnych i celów komercyjnych przynoszących mu jakiekolwiek korzyści.
 • Wykorzystywać Usług w nieuczciwych celach lub do działań w jakikolwiek sposób niezgodnych z prawem.
 • Gromadzić informacji o Użytkownikach korzystających z Usług w jakikolwiek sposób, w tym za pomocą technologii inżynierii odwrotnej.
 • Ingerować w działanie Usług, a także serwerów i sieci służących udostępnianiu Usług, w tym dokonywać ataków hakerskich i podmieniać treści Usług w jakimkolwiek zakresie, a także naruszać wymogów i warunków użytkowania serwerów i sieci.
 • Blokować lub ograniczać innym osobom możliwość korzystania z Usług.
 • Reprodukować, modyfikować, adaptować, tłumaczyć, tworzyć dzieła pochodne, sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, pożyczać, obejmować umową timeshare, dystrybuować ani w żaden inny sposób przetwarzać jakiejkolwiek części Usług (lub ich wykorzystania) poza sposobami ściśle określonymi w niniejszej Umowie, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
 • Stosować technologii inżynierii odwrotnej, dekompilować ani dezasemblować jakiejkolwiek części Usług, z wyjątkiem sytuacji, w których takie ograniczenie jest wyraźnie zakazane przez obowiązujące prawo.
 • Usuwać z Usług informacji o prawach autorskich, znakach towarowych oraz innych prawach własności.
 • Włączać jakiejkolwiek części Usług do innych produktów lub usług bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
 • Systematycznie pobierać i przechowywać treści Usług.
 • Wykorzystywać narzędzi typu robot, spider, aplikacji do przeszukiwania/odzyskiwania stron ani innych ręcznych czy zautomatyzowanych narzędzi do pobierania, indeksowania, zgarniania (scraping), wydobywania danych albo innego pozyskiwania treści Usług; a także odtwarzać ani obchodzić struktury nawigacyjnej lub prezentacji Usług bez wyraźnej uprzedniej zgody Spółki na piśmie. Niezależnie od powyższego i zachowując zgodność z wszelkimi instrukcjami opublikowanymi w pliku robots.txt znajdującemu się w katalogu głównym Usług, Spółka daje operatorom publicznych wyszukiwarek sieciowych pozwolenie na wykorzystywanie narzędzi typu spider do kopiowania materiałów zawartych w Usługach wyłącznie do celu (i wyłącznie w niezbędnym zakresie) tworzenia publicznych indeksów tych materiałów z możliwością przeszukiwania, jednak nie zezwala na tworzenie pamięci podręcznych ani archiwów z tymi materiałami. Spółka zastrzega sobie prawo do cofnięcia tego pozwolenia w każdym czasie, w sposób całościowy lub ograniczony do określonych przypadków, bez wcześniejszego zawiadomienia.

Użytkownik jest odpowiedzialny za pozyskiwanie, utrzymywanie i koszty wszelkiego sprzętu, łączy telekomunikacyjnych i innych usług potrzebnych do korzystania z Usług.

5. Produkty. Usługi mogą zawierać listy, opisy i ilustracje lub zdjęcia produktów i usług oraz powiązanych z nimi kuponów i rabatów (zwanych łącznie Produktami), a także odniesienia i łącza do Produktów. Spółka dołoży starań, by opisać produkty dostępne w Witrynie/Aplikacji najdokładniej, jak to możliwe, oraz przedstawiać najnowsze dostępne opakowania produktów. Jednakże Spółka nie gwarantuje kompletności, dokładności, niezawodności, ważności i terminowości umieszczenia wyżej wspomnianych list, opisów i zdjęć (w tym cech produktów, specyfikacji i ich cen), a także tego, że opakowanie przysłanego Użytkownikowi Produktu będzie zgodne z opakowaniem przedstawionym w Witrynie. Informacje w zakresie podanym powyżej, a także informacje o dostępności danego Produktu mogą podlegać zmianom w każdym czasie, bez obowiązku powiadamiania Użytkowników. Jeśli otrzymany przez Użytkownika Produkt jest niezgodny z opisem albo jest w opakowaniu innym niż przedstawione w Witrynie, Użytkownik może jedynie zwrócić nieużywany i nieuszkodzony Produkt zgodnie z naszą Polityką zwrotów, dostępną na Witrynie w sekcji Obsługa klienta.

6. Rejestracja. Do korzystania z Usług może być konieczna rejestracja. Spółka może odrzucić nazwę użytkownika, hasło i inne wprowadzone informacje lub wymusić ich zmianę. Nazwa użytkownika i hasło to dane wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za utrzymanie tych danych w poufności oraz ograniczenie innym osobom dostępu do swojego komputera, urządzenia mobilnego lub innego urządzenia zapewniającego dostęp do witryny/aplikacji. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wykorzystania danych logowania Użytkownika na skutek niedopilnowania ich poufności. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania na jego koncie, niezależnie od tego, czy zostały one przeprowadzone za jego wiedzą czy nie. Użytkownik niezwłocznie zawiadomi Spółkę o nieuprawnionym wykorzystaniu jego konta lub danych do logowania, o którym posiadł wiedzę. Zaleca się ochronę komputera lub urządzenia mobilnego służącego do korzystania z Witryny lub Aplikacji za pomocą hasła.

7. Profile i fora. Użytkownik może udostępnić pewne informacje lub materiały (każdorazowo zwane dalej Wkładem) w związku z Usługami, w tym na stronach profilowych i w funkcjonalnościach interaktywnych. Spółka nie sprawuje kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za żadne wykorzystanie lub nadużycie Wkładów przez stronę trzecią ani za interakcje Użytkownika z innymi użytkownikami. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoje działania. Użytkownik, publikując za pośrednictwem Usług swoje dane osobowe lub inne informacje, robi to na własne ryzyko.

8. . Prawo do wykorzystywania Wkładów. Użytkownik jest właścicielem swoich Wkładów. Publikując swój Wkład, Użytkownik udziela Spółce prawo do ogólnoświatowej, wolnej od tantiem, w pełni opłaconej, niewyłącznej, trwałej, nieodwołalnej, zbywalnej licencji z możliwością podlicencjonowania, wolnej od jakichkolwiek dodatkowych świadczeń względem Użytkownika i stron trzecich. Licencja ta obejmuje prawo do reprodukowania, dystrybucji, wyświetlania i odtwarzania (publicznie lub w inny sposób), adaptowania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych oraz innego wykorzystywania, analizowania i użytkowania tego Wkładu, w tym imienia, nazwiska i lokalizacji Użytkownika w dowolnym formacie czy medium, znanym współcześnie lub opracowanym już po zawarciu niniejszej Umowy, w dowolnym celu (w tym do celów promocyjnych, takich jak referencje i reklamy, w połączeniu ze zdjęciami/materiałami wideo), a także do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących Wkładu.

Ponadto, wszelkie pomysły, propozycje czy sugestie (Feedback) będą traktowane przez Spółkę jako Wkład. Użytkownik przyjmuje, że Feedback nie ma charakteru poufnego, a jego udzielenie jest darmowe, niezamówione i nieobjęte ograniczeniami oraz nie powoduje żadnych zobowiązań ze strony Spółki.

Użytkownik potwierdza, że (a) ma wszelkie prawa niezbędne do udzielenia licencji opisanej w niniejszej sekcji; (b) jego Wkłady są kompletne i rzetelne; oraz (c) Wkład i jego przekazanie Spółce nie ma charakteru oszustwa ani w żaden inny sposób nie narusza przepisów prawa ani praw jakiejkolwiek strony trzeciej. Ponadto Użytkownik nieodwołalnie zrzeka się (i wyraża zgodę na wszelkie działania lub zaniechania Spółki w związku z Wkładami lub powiązanymi treściami niestanowiącymi Wkładu) autorskich praw osobistych i innych praw dotyczących przypisywania autorstwa oraz zachowania całości materiałów zawartych we Wkładzie, które mogłyby mu przysługiwać na mocy obowiązującego prawa. 

9. Monitorowanie korzystania z Usług. Spółka może (ale nie ma obowiązku) monitorować, oceniać, zmieniać treści i usuwać Wkłady przed lub po ich publikacji w Usługach, a także analizować dostęp Użytkownika do Usług, w tym statystyki pochodzące z danych wprowadzonych przez Użytkownika przez Witrynę lub Aplikację. Spółka zastrzega sobie prawo do wykorzystywania statystyk pochodzących z danych wprowadzonych przez Użytkownika jako części całkowitej analizy statystycznej. Spółka może każdorazowo ujawniać dane na temat dostępu Użytkownika do Usług, jego korzystania z Usług, okoliczności przesłania Wkładów, oraz dane osobowe Użytkownika udostępniającego Wkład zgodnie ze stosownymi przepisami prawa lub z nakazu sądu, organów ścigania albo innych organów państwowych oraz w innych sytuacjach, zgodnie z Polityką prywatności

10. Prawo Użytkownika do korzystania z Usług. Przy zachowaniu warunków niniejszej Umowy oraz wyłącznie przez okres jej trwania: (a) Użytkownik może przeglądać jedną kopię Witryny na pojedynczym urządzeniu, wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych; (b) Użytkownik może, na mocy ograniczonej, niewyłącznej, odwołalnej, niezbywalnej licencji bez możliwości podlicencjonowania, zainstalować Aplikację i korzystać z niej na urządzeniu, którego jest właścicielem lub użytkownikiem, wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych. Korzystanie z Aplikacji odbywa się na zasadzie licencji (nie sprzedaży). W przypadku naruszenia warunków Umowy, Użytkownik jest zobowiązany natychmiast zaprzestać korzystania z Usług i usunąć je ze swojego urządzenia. Użytkownik jest odpowiedzialny za dbanie o bezpieczeństwo urządzenia i zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony.

11. Prawo własności Spółki. Spółka oraz jej dostawcy są właścicielami Usług, a Usługi, w tym wszystkie marki, znaki towarowe, znaki usługowe i inne powiązane logotypy, są chronione prawem własności. Wszystkie nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki usługowe i logotypy (zwane dalej zbiorczo Markami) wykorzystywane w Usługach, które nie są własnością Spółki, należą do ich odpowiednich właścicieli. Użytkownik nie może wykorzystywać naszych Marek w powiązaniu z jakimkolwiek produktem czy usługą poza produktami i usługami Spółki ani w sposób, który może prowadzić do niejasności. Żadna treść zawarta w Usługach nie będzie rozumiana jako udzielenie prawa do korzystania z Marek w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela.

12. Treści stron trzecich; Łącza. Usługi mogą umożliwiać dostęp do informacji, produktów, usług i innych materiałów stron trzecich (w tym Wkładów), zwanych łącznie Treściami stron trzecich, w tym umożliwiać dostęp do nich poprzez łącza. Spółka nie kontroluje i nie poleca Treści stron trzecich ani nie jest za nie odpowiedzialna. Spółka nie bierze na siebie obowiązku monitorowania Treści stron trzecich, ale ma stałe prawo zablokować lub uniemożliwić dostęp do tych treści. Użytkownik korzysta z Treści stron trzecich na własne ryzyko i podlega wszelkim dodatkowym przepisom, regulaminom i politykom mającym zastosowanie w związku z tymi treściami.

13. Wyłączenie gwarancji. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo Usługi są udostępniane Użytkownikom w stanie, w jakim są i w miarę dostępności, bez jakichkolwiek gwarancji, zasad i warunków jawnych, dorozumianych czy wynikających z ustawy.

Spółka wyłącza wszelkie gwarancje dotyczące Usług w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, w tym gwarancję przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności praw, w tym prawa własności.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo oraz zgodnie ze wszelkimi stosownymi postanowieniami umownymi i politykami dotyczącymi wykorzystania Treści stron trzecich wyszczególnionymi w sekcji 12 niniejszej Umowy, Treści stron trzecich są udostępniane Użytkownikom w stanie, w jakim są i w miarę dostępności, bez jakichkolwiek gwarancji, zasad i warunków jawnych, dorozumianych czy wynikających z ustawy. Spółka nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności w odniesieniu do Treści stron trzecich.

Nie ograniczając ogólnego charakteru zdania poprzedniego, Spółka, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, nie oświadcza ani nie gwarantuje, że Usługi będą bezpieczne, że nazwa użytkownika, hasło czy inne środki bezpieczeństwa stosowane w Usługach przez Użytkownika lub przez inne osoby za jego zgodą zapobiegną nieautoryzowanemu dostępowi do konta Użytkownika w Usługach bądź do informacji powiązanych ani że strony trzecie nie uzyskają dostępu do konta Użytkownika lub informacje powiązanych i nie wykorzystają ich w niewłaściwy sposób.

Wszystkie wyłączenia zawarte w niniejszej Umowie (zarówno w niniejszej sekcji, jak i w jej pozostałej części) są dokonywane na rzecz ZARÓWNO SPÓŁKI, JAK I JEJ SPÓŁEK STOWARZYSZONYCH, ICH AKCJONARIUSZY, UDZIAŁOWCÓW, CZŁONKÓW ZARZĄDU, KIEROWNIKÓW, PRACOWNIKÓW, PARTNERÓW, AGENTÓW, PRZEDSTAWICIELI, LICENCJODAWCÓW, DOSTAWCÓW I USŁUGODAWCÓW ORAZ ICH NASTĘPCÓW I CESJONARIUSZY (ZWANYCH ŁĄCZNIE STRONAMI SPÓŁKI).

Spółka, podejmując uzasadnione kroki w celu utrzymania aktualności, integralności i bezpieczeństwa Usług, nie może zagwarantować ich aktualności, kompletności, poprawności i bezpieczeństwa teraz lub w przyszłości, a także niezakłóconego do nich dostępu. Usługi mogą zawierać nieścisłości, błędy oraz materiały sprzeczne z niniejszą Umową. Ponadto strony trzecie mogą dokonać nieuprawnionych zmian w Usługach. W przypadku zauważenia takich zmian prosimy o wiadomość e-mail na adres [email protected] z opisem takiej zmiany i jej lokalizacji w Usługach.

14. Ograniczenie odpowiedzialności. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza, nie wyłącza, nie modyfikuje ani nie ma intencji służyć jako ograniczenie, wyłączenie lub modyfikacja któregokolwiek z praw konsumenta obowiązujących na mocy stosownym przepisów.

 W zakresie warunków, rękojmi i gwarancji, które nie mogą zostać wyłączone ze względu na stosowne przepisy prawa, odpowiedzialność Spółki ograniczać się będzie, w zakresie dozwolonym przez prawo, do ponownej dostawy lub zwrotu kosztów stosownych usług.

W największym możliwym zakresie dozwolonym przez prawo: (a) Spółka nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za jakiekolwiek szkody pośrednie, uboczne, następcze, wymierne, ani z tytułu odszkodowań retorsyjnych ani sankcyjnych, a także za szkody, których Spółka ani Użytkownik nie mogli racjonalnie przewidzieć w chwili zawierania Umowy, wynikające z Usług lub Umowy bądź z nimi związane, w zakresie naruszenia umownego, deliktu (w tym zaniedbania), odpowiedzialności ścisłej lub z innej podstawy prawnej (zwane dalej łącznie Szkodami pośrednimi). Straty lub szkody są uważane za przewidywalne, jeśli ich zaistnienie było oczywiste lub jeśli zarówno Użytkownik, jak i Spółka wiedzieli o możliwości ich zaistnienia w chwili zawierania Umowy.

Nie ograniczając powyższego, Spółka nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek Straty pośrednie wynikające z korzystania lub niemożności skorzystania z Usług, Produktów lub Treści stron trzecich, w tym straty spowodowane przez jakiegokolwiek Wirusa przeniesionego za ich pośrednictwem.

Strony Spółki nie wyłączają ani nie ograniczają w żaden sposób odpowiedzialności w zakresie, w którym byłoby to niezgodne z prawem. Dotyczy to między innymi odpowiedzialności za utratę życia lub zdrowia spowodowaną przez zaniedbania Stron Spółki bądź ich pracowników, agentów i podwykonawców, a także odpowiedzialności za rażące zaniedbanie, działanie umyślne, oszustwo lub podanie fałszywych informacji.

Całkowita maksymalna odpowiedzialność Spółki za szkody, straty i roszczenia wynikające z Usług lub Umową bądź z nimi związane, niezależnie od tego, czy mają charakter umowny, deliktowy (w tym wynikający z zaniedbania) czy inny, nie przekroczy wyższej z następujących kwot: (a) całkowitej kwoty zapłaconej Spółce przez Użytkownika za korzystanie z Usług lub (b) dziesięciu dolarów amerykańskich (10 USD).

Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszej Umowie (w niniejszej sekcji i pozostałej jej części) działają na rzecz zarówno Spółki, jak i Stron Spółki.

W zakresie warunków, rękojmi i gwarancji, które nie mogą zostać wyłączone ze względu na stosowne przepisy prawa, odpowiedzialność Spółki ograniczać się będzie, w zakresie dozwolonym przez prawo, do ponownej dostawy lub zwrotu kosztów stosownych usług.

15. Roszczenia stron trzecich. W przypadku, gdy Spółka zostanie pozwana przez stronę trzecią z powodu naruszenia niniejszej Umowy lub praw strony trzeciej przez Użytkownika, Użytkownik będzie odpowiedzialny w największym stopniu dozwolonym przez prawo za wszystkie szkody, odszkodowania, konsekwencje orzeczeń sądów i trybunałów arbitrażowych, straty, koszty, wydatki i opłaty (w tym honoraria prawników) poniesione przez Strony Spółki.

16. Rozwiązanie Umowy. Użytkownik w każdej chwili może zaprzestać korzystania z Usług i tym samym rozwiązać Umowę. Spółka może rozwiązać lub zawiesić Umowę poprzez zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Usług w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy, uczestnictwa w oszustwie bądź nadużyciu oraz w przypadku odkrycia, że Użytkownik (lub inna osoba korzystająca z jego konta) udzielił Spółce fałszywych informacji. W uzasadnionych okolicznościach Spółka zawiadomi Użytkownika z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem o rozwiązaniu lub zawieszeniu Umowy, z zastrzeżeniem, iż w przypadku uzasadnionego podejrzenia rażącego naruszenia Umowy, rozwiązanie lub zawieszenie może być natychmiastowe. W przypadku każdego rozwiązania lub zawieszenia Umowy Użytkownik natychmiast traci prawo do korzystania z Usług, a Spółka może, bez ponoszenia odpowiedzialności względem Użytkownika lub stron trzecich, usunąć jego nazwę użytkownika, hasło i konto, a także wszystkie powiązane treści, bez obowiązku zapewnienia możliwości dalszego dostępu do tych treści. Postanowienia zawarte w Preambule oraz sekcjach 2-9, 11-16 i 19-23 będą obowiązywać także po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu niniejszej Umowy.

17. Prawo właściwe i jurysdykcja. O ile lokalne prawo nie wymaga inaczej, niniejsza Umowa podlega prawu stanu New Jersey i będzie interpretowana zgodnie z nim, bez uwzględnienia przepisów kolizyjnych i niezależnie od miejsca zamieszkania Użytkownika. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem i Spółką związane z Usługami lub niniejszą Umową lub z nich wynikające, czy to w oparciu o umowę, delikt, naruszenie ustawy, oszustwo, udzielenie fałszywych informacji czy z innej podstawy prawnej, w tym także spory i roszczenia pozaumowne, będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów federalnych i stanowych stanu New Jersey, a Użytkownik zgadza się na rozpatrywanie wszelkich skarg przez wskazane sądy.

18. Filtry. Dostępne komercyjnie środki ochrony rodzicielskiej (w formie sprzętu komputerowego, oprogramowania lub usług filtrowania treści) mogą pomóc w ograniczaniu dostępu do treści, które mogą być szkodliwe lub niewłaściwe dla nieletnich. Informacje na temat dostawców takich środków ochrony można uzyskać na stronie:

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_content-control_software_and_providers

19. Informacje i reklamacje. W przypadku pytań lub reklamacji dotyczących Usług prosimy o wiadomość e-mail na adres [email protected]. Można także skorzystać z formularza dostępnego pod linkiem Kontakt w Witrynie. Mieszkańcy stanu Kalifornia mogą skontaktować się również z Jednostką Zarządzania Reklamacjami Działu Obsługi Klienta w Centrum Obsługi Klienta dla stanu Kalifornia, pocztą tradycyjną na adres 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer (916) 445-1254 lub (800) 952-5210. 952-5210

20. Roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich  W przypadku, gdy Użytkownik w dobrej wierze uważa, że treści udostępnione w Usługach naruszają jego prawa autorskie, może zawiadomić nas o tym pocztą, faksem lub wiadomością e-mail i zażądać usunięcia tych treści lub zablokowania dostępu do nich. Prosimy o precyzję przy określaniu charakteru i lokalizacji treści, które stanowią domniemane naruszenie. W przypadku gdy Użytkownik w dobrej wierze uważa, że ktoś błędnie zgłosił naruszenie praw autorskich przeciwko niemu, może przesłać nam pisemną odpowiedź na takie zgłoszenie. Zgłoszenia i odpowiedzi na zgłoszenia należy przesyłać e-mailem na adres [email protected]; lub faksem pod numer 732-524-6341. W Stanach Zjednoczonych roszczeniami dotyczącymi naruszeń ustawy o prawach autorskich w cyfrowym tysiącleciu (Digital Millenium Copyright Act, DMCA) zajmuje się agent Spółki:

Trademark Law Department
Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933

Email: [email protected]

Phone: 732-524-3245

Podane informacje kontaktowe mogą być wykorzystane także do zawiadamiania o naruszeniu praw autorskich w ramach jurysdykcji innych państw.

21. Kontrola eksportu. Usługi podlegają amerykańskim ograniczeniom w zakresie kontroli eksportu. Spółka nie udostępnia świadomie Usług Użytkownikom, którzy (a) są obywatelami lub mieszkańcami państw objętych embargiem lub innymi sankcjami handlowymi przez rząd Stanów Zjednoczonych (obecnie restrykcje dotyczą Kuby, Iranu, Sudanu, Syrii i Półwyspu Krymskiego na Ukrainie) (więcej informacji o sankcjach, patrz:  http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx oraz (b) są umieszczeni na którejkolwiek liście użytkowników końcowych objętych restrykcjami przez rząd Stanów Zjednoczonych, (np. liście „Specially Designated Nationals” dostępnej pod linkiem http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx)

22. Wypowiedzi prognozujące. Pojawiające się w Usługach oświadczenia dotyczące Spółki, jej spółek stowarzyszonych oraz zarządzania Spółką i spółkami stowarzyszonymi, które nie stanowią faktów historycznych, mają charakter Wypowiedzi prognozujących. Wypowiedzi prognozujące mają wyłącznie charakter prognozy, a rzeczywiste przyszłe wydarzenia mogą różnić się istotnie od omówionych w tych wypowiedziach. Na nasze działania, rynki, produkty, usługi i ceny wpływają różne czynniki zewnętrzne, co wiąże się też z ryzykiem. Te czynniki i ryzyko są opisane w bieżącym raporcie rocznym złożonym do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz innych dokumentów złożonych do SEC. Dostęp do naszych najnowszych raportów dla SEC można uzyskać za pośrednictwem systemu EDGAR poprzez stronę internetową www.sec.gov, albo bezpośrednio od nas (usługa bezpłatna). Wyłączamy wszelką odpowiedzialność i zobowiązania do aktualizowania, poprawiania i uzupełniania Wypowiedzi prognozujących i innych oświadczeń pojawiających się w Usługach.

23. Inne istotne postanowienia. Niniejsza Umowa nie zawiązuje ani nie będzie interpretowana jako zawiązująca spółkę, spółkę joint venture, stosunek pracy, stosunek agencyjny lub franszyzowy pomiędzy Spółką a Użytkownikiem. Niniejsza Umowa zostaje zawarta między Użytkownikiem a Spółką. Z wyjątkiem postanowień zawartych w sekcjach 13, 14 i 24, żadna inna osoba fizyczna lub prawna nie ma prawa do egzekwowania postanowień Umowy. W przypadku gdy okaże się, że którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest niezgodne z prawem, nieważne albo z jakichkolwiek powodów niemożliwe do wyegzekwowania, postanowienie takie będzie uważane za wyłączone z niniejszej Umowy, co nie będzie wpływać na ważność i egzekwowalność pozostałych jej postanowień. Użytkownik nie może cedować, przenosić ani podlicencjonować swoich praw i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w części ani w całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Spółka może bez ograniczeń cedować, przenosić i podlicencjonować swoje prawa i zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy, w części lub w całości. Zrzeczenie się którejkolwiek ze stron odpowiedzialności za niewykonanie lub naruszenie warunków Umowy nie stanowi zrzeczenia się odpowiedzialności za inne, wcześniejsze lub późniejsze niewykonania lub naruszenia. Nagłówki, podpisy lub tytuły sekcji podane w Umowie są stosowane wyłącznie jako udogodnienie i w żaden sposób nie definiują ani nie stanowią wyjaśnienia którejkolwiek sekcji lub postanowienia Umowy. O ile nie określono inaczej, wszystkie pojęcia zdefiniowane w liczbie pojedynczej będą oznaczać to samo w liczbie mnogiej. Każde zastosowanie wyrażenia „w tym” i jego synonimów w niniejszej Umowie będzie rozumiane tak, jakby następowało po nim wyrażenie „lecz nie wyłącznie”. Niniejsza Umowa, w tym wszystkie warunki i postanowienia w niej zawarte, to całość Umowy między Spółką a Użytkownikiem w zakresie przedmiotu Umowy i (w przypadku braku znamion oszustwa) zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia i umowy pisemne lub ustne między Użytkownikiem a Spółką dotyczące tego przedmiotu Umowy. Zawiadomienia (w tym informacje o zmianie postanowień Umowy) mogą być przesyłane jako wiadomości w Usługach, wiadomości e-mail (w tym jako łącza) lub tradycyjnymi usługami pocztowymi. W szczególności, wydrukowany egzemplarz niniejszej Umowy lub każdego zawiadomienia przesłanego w formie elektronicznej będzie dopuszczalny w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących niniejszej Umowy bądź z nią związanych w takim samym stopniu i pod takimi samymi warunkami jak wszelka inna komunikacja biznesowa sporządzona pierwotnie i przechowywana w formie papierowej. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niedopełnienie swoich zobowiązań umownych z przyczyn pozostających poza jej kontrolą.

24. Warunki wymagane przez Apple. Poza Umową, której warunki przedstawiono powyżej i niezależnie od odmiennych postanowień w niej zawartych, w przypadku korzystania przez Użytkownika z dowolnej wersji aplikacji kompatybilnej z systemem operacyjnym iOS należącym do Apple Inc (Apple), obowiązywać będą poniższe postanowienia. Apple nie jest stroną niniejszej Umowy, właścicielem aplikacji ani podmiotem za nią odpowiedzialnym. Apple nie daje żadnej gwarancji na aplikację poza możliwością zwrotu ceny zakupu w uzasadnionych przypadkach. Apple nie jest odpowiedzialne za utrzymanie i usługi supportu aplikacji i nie będzie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej za wszelkie inne roszczenia, straty, zobowiązania, odszkodowania, koszty i wydatki w związku z aplikacją, w tym roszczenia dotyczące odpowiedzialności za produkt strony trzeciej, roszczenia wynikające z niezgodności aplikacji z obowiązującymi przepisami lub wymogami prawnymi, roszczenia wynikające z prawa ochrony konsumenta i podobnych praw oraz roszczenia dotyczące naruszenia prawa własności intelektualnej. Wszelkie pytania i reklamacje dotyczące korzystania z aplikacji, w tym dotyczące praw własności intelektualnej należy kierować do Spółki zgodnie z postanowieniami zawartymi w sekcji „Informacje i reklamacje” powyżej. Udzielona licencja jest ograniczona do niezbywalnej licencji do korzystania z aplikacji na produkcie marki Apple z systemem operacyjnym Apple iOS, posiadanym lub użytkowanym przez Użytkownika lub inaczej, lecz zgodnie z Zasadami Użytkowania określonymi w Warunkach korzystania aplikacji App Store. Ponadto Użytkownik podczas korzystania z aplikacji będzie przestrzegać postanowień wszelkich obowiązujących umów zawartych ze stronami trzecimi, takich jak umowa o usługi bezprzewodowego przesyłu danych. Apple oraz spółki zależne Apple są beneficjentami praw wynikających z niniejszej Umowy i po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na jej warunki, będą mieć prawo dochodzenia wykonalności niniejszej Umowy przez Użytkownika jako strona trzecia będąca beneficjentem praw wynikających z Umowy. Bez uszczerbku dla powyższego, prawo Spółki do zawiązania, unieważnienia lub rozwiązania Umowy, a także jej zmiany, zrzeczenia się praw i rozstrzygania sporów wynikających z Umowy nie podlega wymogowi zgody jakiejkolwiek strony trzeciej.

© Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2021, o ile nie zaznaczono inaczej. Wszelkie prawa zastrzeżone.